SAMANDAĞ BELEDİYESİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İLE İLGİLİ SINAVA

KATILAN PERSONELLERİN BAŞARI DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE

İLAN

(OKURYAZAR-İLKOKUL GRUBU)

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' ve 01 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan’ ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve

   24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'', ’T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel        

   Müdürlüğünün 04/04/2018 tarih ve 7837 sayılı,

       696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ye eklenen geçici 24. maddede yer alan hükümler doğrultusunda Belediye ve özel idare müdürlüklerinde taşeron firma aracılığı ile çalışan taşeron işçilerin belediye veya özel idare müdürlüklerince kurulacak olan şirketlere geçişine imkân tanınmıştı. Ancak yapılan düzenleme de eski hükümlü kadrosunda yer alan kişiler 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesinde yer alan şartları taşımadığı gerekçesi ile işlerine son verilmişti. Mahalli idareler genel müdürlüğünce yayımlanan yazı ile eski hükümlü durumunda olan taşeron işçilerin belediye ve özel idare müdürlüklerinde kurulacak şirketlere geçişlerinin yapılabileceği genelgesi gereğince,

                                                                                                                      

              İlgili genelge gereğince, yapılan sınav sonuçları İlan olunur.13.04.2018

SIRA NO TC NO ADI-SOYADI BAŞARILI/BAŞARISIZ
1 10*******80 Süleyman NEFŞİOĞULLARI  BAŞARILI
2 17*******62 Nureddin BEYAZGÜL  BAŞARILI
3 21*******34 Ahmet SOĞUKSU  BAŞARILI
       

1-   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması

2-   sonucunda sonucu olumsuz gelen veya sigortalılık açısından yapılan soruşturma neticesinde emekliliğe hak kazanan başvuru sahipleri sınav öncesinde, sınav sonrasında ya da işçi statüsüne geçiş işlemlerinden sonra hak sahipliğini yitirmiş olacaktır.

3-  Sınav sonuçlarına itiraz ilan tarihinden itibaren 4 (dört) gündür.