İLAN
SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İRTİFAK HAKKI TESİSİ KURULACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ      (M2) CİNSİ İHALE AMACI VE SÜRESİ YAPILABİLECEK SABİT YATIRIMIN YAKLAŞIK KAPALI TOPLAM İNŞAAT ALANI (M2) YAPILABİLECEK SABİT YATIRIMIN YAKLAŞIK MALİYETİ ASGARİ KATILIM PAYI/ İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

ŞARTNAME BEDELİ

         (TL)

1 HATAY SAMANDAĞ ZEYTUNLU 152 24 4.556,00 ARSA Eğitim Tesisi Yapılmak Üzere 25 yıl 3.526,00 4.231,200 285,00 10.000 02.05.2018 10.00 500.00
2 HATAY SAMANDAĞ ZEYTUNLU 151 18 6.060,98 ARSA Eğitim Tesisi Yapılmak Üzere 25 yıl 4.156,00 4.987,200 892,00 10.000 02.05.2018 10.30 500.00
1-Yukarıda yer alan mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 51/g. maddesine göre Pazarlık Usulü ile Samandağ Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi Veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre irtifak ihalesi yapılacaktır  

2- Adı geçen Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için;

a) Dershanelerin 01.09.2015 tarihine kadar dönüşüm programına alınmış olması,

b) Dönüşüm programına alınırken 01.09.2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunulmuş olması,

c) Dershanelerin 14.03.2014 tarihi itibarıyla geriye dönük en az üç yıl süreyle aynı gerçek kişi veya tüzel kişiler için çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olması,

ç) Dershanelerin Hatay il sınırları içerisinde olması,

d) 03.07.2017 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ilan edilen taşınmazlardan seçilenler üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi istemiyle süresi içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat edilmesi şarttır.

 

3-Yukarıdaki 2 nci maddede belirtilen (ihalelere katılabilme) şartları taşıyanların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) Dönüşüm programına kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça düzenlenecek Dönüşüm Programı Kabul Formunu vermeleri,

e) Gerçek kişi kurucular için dershanenin 14.03.2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldır kendisi tarafından işletiliyor olduğunu gösterir belgeyi, tüzel kişi kurucular için ise dershanenin 14.03.2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldır çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olduğunu gösterir ticaret sicil kaydını vermeleri,

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, bu maddede belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve/veya vekâletnameyi vermeleri,

g) İşin gereğine göre Samandağ Belediyesince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, şarttır.

h)Yapılabilecek yaklaşık yatırım tutarının en az yüzde yirmi beşini karşılayacak miktarda ayni veya nakdi öz kaynağa sahip olunması şarttır.

I)İdarece belirlenen tecrübeye ve kapasiteye sahip olunması şarttır.

 
4- İlimizde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucularının müracaatları, 01.09.2015 tarihinden önce bu kişilerin bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince yapılır. Bu halde bir araya gelen dershanelerin yukarıdaki 2 nci maddede belirtilen (ihalelere katılabilme) şartları ayrı ayrı taşıması gerekir.  
5- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı Kanunun 46 ncı maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.  
6- İhalelere ait şartnameler Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında alınabilir.Şartname almayanlar ihaleye katılamazlar.  
7- Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.  
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İLAN OLUNUR  

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0326 512 11 31