SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                 KİRALAMA YÖNTEMİ İLE 1 ADET BÜFE İHALESİ YAPILACAKTIR.

                       Belediyemize tarafından yaptırılan Sahil şeridindeki Deniz-Çevlik yol u üzerindeki 7 numaralı büfenin , on yıllığına kiralanması ihalesi,2886 Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

1 – Büfeye ait bilgiler:

a) İli                              :  Hatay

b) İlçesi                         :  Samandağ

c) Cinsi   ve Miktarı               :  Yağmura ve rüzgara dayanıklı prefabrik malzemeden yapılmış 6 m2 alana sahip 1 adet büfe

2- Adres (Cadde-Sokak-No)   :   Şartnameye ekli koordinatlarda ve Çiğdede Mahallesi(Deniz) Uğur Mumcu Caddesinden Kapısıyu Çevlik Güzergahına doğru yapılan 7 numaralı prefabrik malzemeden yapılmış büfe.

3-İhale İlgili Bilgiler:

a) İhale Süresi               : 10 Yıl

b)İhale Tarihi,Saati ve Yeri :02/05/2018 Çarşamba günü saat 11:00’da Samandağ Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

4 - İhale şartname bedeli 250,00 TL olup Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. (Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine ödenecektir.)

5 – On yıllığına kiraya verilecek 1 adet büfenin geçici teminatı 5.000, TL, muhammen bedeli ise 83.270,62 TL dir.

6 - Geçici teminat olarak süresiz teminat mektubu ve Tedavüldeki Türk Parası kabul edilecektir.

7 – Geçici teminatın nakden yatırılmak istenmesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine açıklaması yapılarak yatırılacaktır.

8 - İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9 -   İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

7) Tüzel kişi olması halinde,Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

113) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            İlan olunur.                                                   Samandağ Belediyesi